Privacy Policy

Pedicurepraktijk Anneke Siegers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Anneke Siegers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
Als Pedicurepraktijk Anneke Siegers ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Anneke Siegers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 7 jaar in de financiële administratie, gezien de wettelijke verplichting daartoe.
 
Verwerking van persoonsgegevens van (oud) cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Anneke Siegers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-(Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht
- BSN-nummer
- Zorgverzekeringsnummer
- Gegevens huisarts
- Gegevens over uw gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 7 jaar. (de financiele administratie en clientenadministratie zijn opgenomen in één administratie)
 
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van eventuele nieuwsbrief abonnees worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Anneke Siegers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van eventuele prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Anneke Siegers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van (eventuele) medewerkers worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Anneke Siegers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Anneke Siegers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik (kan ik gebruik maken ) van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van (eventuele) nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Anneke Siegers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Pedicurepraktijk Anneke Siegers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
- Ik  pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
- Mijn medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Pedicurepraktijk Anneke Siegers
Stobbenven 5
9302 EN
Roden

a.siegers4@kpnplanet.nl
Tel. 050-5011470
06-16433646
 
 TERUG